Pheasant

The Common Pheasant of England.
Pheasant